Gedragscode vrijwilligers

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en leden/deelnemers aan de activiteiten van de stichting zijn niet eenduidig. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en leden/deelnemers absoluut ontoelaatbaar zijn. Daarom hebben wij als stichting voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor leden én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel overschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken als vrijwilliger vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor vrijwilligers:

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt

2. De begeleider onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid aantast.

3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.

4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de deelnemer. Alle seksuele handelingen, contacten en – relaties tussen begeleider en deelnemer zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

5. De begeleider mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

6. De begeleider zal tijdens trainingen, reizen, uitjes en dergelijke met respect omgaan met leden/deelnemers en de ruimtes waarin zij zich bevinden.

7. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de coördinator sportactiviteiten of de voorzitter van De Brug regio Midden Groningen.

8. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen is het de verantwoordelijkheid van de begeleider om in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de coördinator sportactiviteiten of de voorzitter van De Brug regio Midden Groningen.

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met leden/deelnemers verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met leden/deelnemers, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met deze doelgroep door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Deze gedragscode is op 30 april 2019 vastgesteld door het bestuur van De Brug regio Midden Groningen.

Aannamebeleid 

Zedendelinquenten herken je niet aan hun uiterlijk!

Vaak zijn het mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Het is van plegers van seksuele intimidatie bekend dat zij situaties opzoeken waarin makkelijk contact gelegd kan worden met minderjarigen. Daarbij maken ze gebruik van de welwillendheid en het vertrouwen binnen en sportvereniging.

Om deze reden hebben we binnen onze vereniging een aannamebeleid opgesteld, waarbij we het volgende stappenplan hanteren:

  • Kennismakingsgesprek

  • Referenties checken

  • Verklaring Omtrent Gedrag laten inleveren

  • Gedragsregels overhandigen en laten ondertekenen

  • Bij twijfel, bevragen registratiesysteem seksuele intimidatie via de sportbond

Vertrouwenspersoon

Als er problemen zijn die je niet met de coördinator van jouw activiteit kunt bespreken, dan kan je terecht bij de vertrouwenspersoon. 
Hier kun je vertrouwelijke zaken kwijt, die bijvoorbeeld betrekking hebben op pesten, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie of persoonlijke problemen.

De vertrouwenspersoon van De Brug regio Midden Groningen is Maarten de Kleijn. Het mailadres om Maarten te bereiken is: debrugmg.vertrouwenspersoon@gmail.com

Voorzitter

Secretaris 

Penningmeester

Marketing en Communicatie

Marketing en Communicatie

Coördinator Sportactiviteiten

Corry Oosterveld

Sjoekie Hulshof

Marloes Baalmans

Martijn Oosterveld

Lukas Moesker

Erik Nieboer

De Brug regio Midden Groningen. Door het samen te doen, komen we steeds een beetje verder.